Rafah border opens, UN aid floods into Gaza through Egypt