University of Dubai prepares Emirati women entrepreneurs to take on challenge