Egyptian expatriates' remittances amount to almost $3 billion