EIB loans Syria €50 million to upgrade Tartous Port