Kuwait to pour $250 million into Egypt's railway system