Despite changes Nadine Malah remains with Rotana Khalijyah