Egyptians oppose Nancy Ajram’s performance at Sham Al Naseem