Elaine Khalaf sings for the late Riyad Al Hamshari