Birthday girl: Elissa celebrates her 41st birthday