Kazem El Saher tells Haifa Wehbe: P.S. I love you!