Shireen cuts Jordan performance short due to an out of control fan