What Price Love? Simon Cowell splashes out £100, 000 to IDF to impress preggers Jewish GF