Now it's down to the fabulous 5: An X Factor Arabia recap