Yahia al Fakharani completes “Shaykh al Arab Hamam”