Yemeni president plans to return to Sana'a on Friday