93 dead as Putin, Obama agree on "many points" regarding Syria