Egypt's Anti-Coup Alliance to boycott presidential election