Egyptian army kills 21 militants in Sinai crackdown