Militant attack in Sinai injures three Egyptian policemen