Iran Seizes more than a Ton of Opium near Pakistan Border