Saudi Arabia allows 33,000 Iraqi pilgrims to enter