Spokesman: British Foreign Secretary to Come to Syria