Syria rebel group "Islamic Front" seize Turkey border town