Syrian no-fly zone not on US agenda - NATO US ambassador